Psy-1001 innføring i generell psykologi. Eksamensbok: PSY1000 2019-02-11

Psy-1001 innføring i generell psykologi Rating: 8,6/10 1625 reviews

UiT Norges arktiske universitet

psy-1001 innføring i generell psykologi

Det er et heltidsstudium, og studiested er Tromsø. En annen forskjell er at dette kurset skal gi et bilde av bredden i faget. Bakerst i boken finner du noen råd om oppgaveskriving. Individuell veiledning I noen emner tilbys individuell veiledning med en faglærer. Minnet vårt, vanene våres og psykologiske behov påvirker inntaket vårt av mat. To som representerer karakterene A, B og C, og en av hver for karakterene D, E og F.

Next

Timetable for PSY

psy-1001 innføring i generell psykologi

I tillegg til forelesningsrekken kommer skrive- og. Til forelesningene kan det også høre øvelser, gruppediskusjoner o. Teigen, Ingunn Skre, Magne A. Forandringer i glukoseinntaket som er tilgjengelig for cellene fører til et signal som initierer sult. Den emneansvarlige skal avgi en kort, skriftlig rapport med evaluering like etter at emnet er avsluttet. Legeattesten skal da bekrefte at du har vært for syk til å gjennomføre testen i hele perioden den aktuelle testen har vært åpen.

Next

PSY111 Innføring i psykologi

psy-1001 innføring i generell psykologi

For øvrig kreves det at studentene jobber aktivt og jevnt, både selvstendig og i selvdrevne kollokviegrupper, for at de skal ha utbytte av undervisningstilbudet og kunne oppnå emnets læringsresultater. Samlingene vil avholdes i innføring av tradisjonelle forelesninger, men med vekt på dialog og samhandling rundt aktuelle tema. Tilnærming-unngåelses konflikter oppstår når man er tiltrukket og misliker samme mål. I tillegg gis det langsgående undervisning i generelle vitenskapelige og akademiske ferdigheter som vitenskapelig metode, kritisk tenkning og innhenting og formidling av faglig informasjon. For å bidra til at kandidatene oppnår de generelle og spesifikke læringsmålene vil studentene i studieløpet gjennomgå emnemoduler som gir en grunnleggende innføring og første kjennskap til fagets mangfold og historie Psy-1000, Psy-1001. Sentralt er økt kunnskap om menneskets utvikling, samspillet mellom menneskets tenkning, følelser, intensjoner og adferd og menneskelig samspill innenfor grupper, organisasjoner, sosiale og tekniske systemer og med våre økologiske omgivelser.

Next

Timetable for PSY

psy-1001 innføring i generell psykologi

Se timeplan på semestersiden for detaljer. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Arbeidskrav er oppgaver som emneleder gir studentene og som må være godkjent for å få avlegge eksamen i et emne. Til slutt gis en oversikt over mulige valgfrie emner i psykologi som tilbys av instituttet. Opplysninger som er nødvendig for behandling av klagesaker vil bli utlevert til Felles klagenemd som er Universitets og høgskolesektorens klageorgan i studentsaker.

Next

Innføring i psykologi

psy-1001 innføring i generell psykologi

Du vil blant annet lære om hvordan psykologien har bidratt til å forstå først og fremst mennesker, men også atferd hos dyr og andre organismer. Seminargrupper innebærer gruppeundervisning ledet av faglærer eller viderekommende studenter som skal stimulere studentene til felles aktiv jobbing med fagstoff, til kollegialt samarbeid og som skal gi trening i effektiv kommunikasjon. Denne måten å strukturere kurset gir et innblikk i psykologifaget som noe mangfoldig og dynamisk. Innføring lærer mellom anna om ulike perspektiv og analysenivå i psykologien, om minne, læring, utviklingspsykologi, sosialpsykologi og personlegdom. For eksempel helse- og sosialarbeid som miljøterapeut, organisasjons- eller markedsarbeid i næringslivet, undervisning eller saksbehandling innen offentlig virksomhet. Innføring i psykologi og psykologiens historie innføring i psykologi Boken gir en innføring i de grunnleggende områdene innenfor psykologifaget, fra psykologiens historie og forskningsmetoder til sosialpsykologi og klinisk psykologi.

Next

Innføring i psykologi

psy-1001 innføring i generell psykologi

The social psychology of stigma. Studenten lærer mellom anna om ulike perspektiv og analysenivå i. Sensorordning Intern og ekstern sensor. Dette er derimot et tveegget sverd; den kognitive aktiviteten kan inhibere like godt som de kan aktivere individets respons. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt ca.

Next

Innføring i psykologi

psy-1001 innføring i generell psykologi

Deling av innlegg fra inn. En del av prosessen med prosjektarbeidet. Kjøp boken Innføring i psykologi av Frode Svartdal, Karl H. Eksempler kan være psykiske avvik, seksualvaner, rus og avhengighet, flyskrekk, spiseforstyrrelser, vinterdepresjon, konflikter på jobben, effekter av hjerneskade og systematiske feil i dagliglivets tenkning og beslutninger. Det er et mål at emnet knyttes til empiriske prosjekter studentene gjennomfører i samme semester. Innføring i psykologi og psykologiens historie Universitetet i Bergen Emnet gir en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved deres historie. Du kan ikke velge bort disse da de er et nødvendig minimum for at nettsidene skal fungere.

Next

Psykologi

psy-1001 innføring i generell psykologi

Hva lærer du Etter fullført og bestått emne skal studenten være i stand til å: Kunnskaper: Studenten skal ha kunnskap om psykologiens mest sentrale fagbegreper, teoretiske perspektiver, empiriske funn, historiske utviklingstrekk og banebrytende nyvinninger. Metode og statistikk Emnene i metode og statistikk skal gi studentene kunnskaper, kompetanse og ferdigheter i det forskningsmessige grunnlaget for psykologifaget. Til nettleserøkten avsluttes nxcselectshb Forbedre brukeropplevelsen ved redigering av studiehåndbøker. Tilnærmingskonflikter oppstår når en person må velge mellom to attraktive alternativer, mens unngåelseskonflikter handler om å velge mellom to uønskede alternativer. Nedenfor følger en oversikt over valgfrie emner som instituttet ikke tilbyr fast hvert studieår, men som går vekselvis over flere år. Årsstudiet kan også benyttes som frie støttefag i en bachelorgrad fra andre fag.

Next